HOME | CLASSROOM | RESOURCES | Glossaries | Indices | Quotations | News | INTERVIEWS | Links

Dilgo Khyentse Rinpoche

The Collected Works of skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che
 
Shechen Publications, 25 volumes

Dilgo Khyentse Rinpoche

Vol ka (1)

 

(rnam thar) (dharma ma ti) rigs dkyil rgya mtsho'i khyab bdag rje btsun bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng ge dpal bzang poi rnam thar cha shas tsam brjod pa ngo mtshar yongs 'dus dga' tshal zhes bya ba bzhugs so (1-207)

 

(rnam thar) (padma bidz'A) mkhas shing dngos grub brnyes pa'i rdo rje'i rig pa 'dzin dbang 'gyur med padma rnam rgyal dpal bzang po slob brgyud dang bcas pa'i rnam thar nyung ngur brjod pa ngo mtshar zla ba bdud rtsi'i 'dzum phreng zhes bya ba bzhugs so (208-274)

 

(rnam thar) (sangs rgyas mnyan pa) sangs rgyas mnyan sprul dgu pa'i rnam thar mdor bsdus dad pa'i sa bon bzhugs so (275-306)

 

(rnam thar) (kun dga' dpal ldan) theg pa mchog gi rnal 'byor pa bya bral kun dga' dpal ldan gyi rnam thar ngo mtshar bdud rtsi'i snang ba bzhugs (307-314)

 

Vol kha (2)

 

(ris med bla mchod) (sgrub thob thugs tig) thub bstan ris su ma chad pa'i skyes bu dam pa'i tshogs rjes su dran pas gsol ba gdab cing mchod bstod bya ba'i rim pa byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol zhes bya ba bzhugs so (1-36)

 

(zur rgyan) ris med bla mchod pa'i skyabs sems cung zad rgyas par spron (37)

 

(zur rgyan) ris med bla mchod pa'i rten bskyed bsdus pa'i skabs kyi (38)

 

(zur rgyan) (ris med bla mchod) bla ma mchod pa gtso che ba'i skabs mchod phreng rigs rgyas pa sbyar ba gsungs pa ltar rigs mthun gzhan nas 'byung ba bzhin spron (39-40)

 

(zur rgyan) (ris med bla mchod) mandala 'bul ba (41-42)

 

(zur rgyan) (ris med bla mchod) gsum pa gsang mchod dga' ba bzhis drangs stong bzhi'i dod du (43-44)

 

(zur rgyan) (ris med bla mchod) las kyi rdo rjes phyag gsum btsal (45)

 

(zur rgyan) dbang bzhi blang ba (46)

 

(zur rgyan) (ris med bla mchod) thugs dam rgyun gyi rtsa gsum chos srung dang bcas pa'i gsol mchod phrin las gar gyi rol rtsed (47-50)

 

(dbang chog) (ris med bla mchod) thub bstan yongs rdzogs kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol gyi smin byed skal bzang kun dga'i mchog sbyin (51-65)

 

(bla rnal) (byin rlabs nyin byed) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed  (66-74)

 

(bla rnal) (byin rlabs snying po) bla ma'i rnal 'byor nyung ngur bsdus pa byin rlabs snying po (75-77)

 

(lhan thabs) (byin rlabs nyin byed) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs snying po kyi lhan thabs gser sdong phra tshom (78-82)

 

(dbang chog) (byin rlabs nying byed) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi dbang bskur byin rlabs snang ba'i gter chen  (83-94)

 

(zab gnad) (byin rlabs nyin byed) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi zab gnad gsal byed 'od kyi drwa ba zhes bya ba bzhugs so (95-112)

 

(bla rnal) (byin rlabs srog tig) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs srog tig (113-115)

 

(don dbang) (byin rlabs srog tig) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs srog tig rdo rje bzhi yi byin rlabs bya tshul ye shes bcud kyi thig le (116-118)

 

(bla rnal) (bdud rtsi'i snang ba) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs bdud rtsi'i snang ba  (119-122)

 

(bla rnal) (byin rlabs mchog stsol) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog stsol  (123-124)

 

(bla rnal) (byin rlabs mchog gter) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog gter  (125-126)

 

(bla rnal) (ye shes thig le) nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes thig le (127)

 

(bla rnal) (mdo sngags lam rdzogs) bla ma'i rnal 'byor mdo sngags lam rdzogs (128-129)

 

(bla rnal) (bdud rtsi'i sprin phung) bla ma'i rnal 'byor byin rlabs bdud rtsi'i sprin phung  (130-135)

 

(kun bzang) (bla ma'i rnal 'byor) kun bzang bla ma'i rnal 'byor bzhugs (136)

 

(bla rnal) (ye shes snang ba) bla ma'i rnal 'byor rdo rje'i ye shes snang ba bzhugs so (137-138)

 

(verso - bla ma'i rnal 'byor) a ka dag dbyings kyi rang mdangs sogs (139)

 

(bla ma'i rnal 'byor) a rang rig ma bcos sogs (139)

 

(bla ma'i rnal 'byor) a snang ba rnam dag sogs (140-141)

 

(klong drug) (bla ma'i rnal 'byor) bla ma'i rnal 'byor ye shes rang shar (142-144)

 

(rigs gsum) (bla ma'i rnal 'byor) rigs gsum bla ma'i rnal 'byor mkhyen brtse nus pa'i mchog sbyin (145-149)

 

(bdzra ki la) (bla ma'i rnal 'byor) rdo rje gzhon nu brten pa'i bla ma'i rnal 'byor dngos grub mchog sbyin (150-151)

 

(mtsho rgyal) (bla ma'i rnal 'byor) mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor bde chen byin rlabs 'od snang (152-157)

 

(pha dam) (bla ma'i rnal 'byor) rje btsun dam pa sangs rgyas kyi bla ma'i rnal 'byor byin rlabs sprin mdzes (158-161)

 

(mi pham) (bla ma'i rnal 'byor) mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nges pa don gyi bla ma'i rnal rnal 'byor (162-167)

 

(tshogs mchod) (rnam 'dren bla mchod) rnam 'dren bla ma'i tshogs la mchod cing gsol ba gdab pa'i cho ga byin rlabs sprin gyi phreng mdzes (168-176)

 

(bla rnal) (snying thig gsal sgron) bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron  (177-181)

 

(tshe sgrub) (snying thig gsal sgron) bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron la tshe sgrub bsdus pa (182)

 

(tshe ye) (snying thig gsal sgron) bla ma'i rnal 'byor snying thig gsal sgron gyi tshe sgrub ye shes srog tig (183-188)

 

(lhan thabs) (snying thig gsal sgron) snying thig gsal sgron bla ma mchod pa'i tshul du spros pa'i lhan thabs ngo mtshar nor bu'i phreng ba (189-207)

 

(gter gzhung) (snying thig gsal sgron) zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang (208-211)

 

(dbang chog) (snying thig gsal sgron) zab lam snying thig gsal sgron gyi dbang chog bdud rtsi'i bum bzang gi mdzes rgyan nor bu'i chun 'phyang (212-219)

 

(gang shar) (bla ma'i rnal 'byor) nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud kyi thig le (220-226)

 

(tshogs mchod) (rin chen char 'bebs) bla ma'i rnal 'byor rin chen char 'bebs kyi tshogs mchod rin chen snang ba (227-228)

 

(blo rab) (bla ma'i rnal 'byor) bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog sbyin (229-231)

 

(mchog gling) (bla ma'i rnal 'byor) bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol (232)

 

(pad nor) (bla ma'i rnal 'byor) bla ma'i rnal 'byor ye shes snang ba (233-235)

 

(drung pa) (bla ma'i rnal 'byor) drung pa rin po che dha rma sa ga ra'i bla ma'i rnal 'byor byin rlabs mchog ster (236-237)

 

(verso - bla ma rgyang 'bod) bla ma rgyang 'bod byin rlabs sprin phung sdud pa'i pho nya sogs kyi skor (238-249)

 

(verso - bstod tshogs) bstod tshogs phyogs bsdus na mo shakya mu na ye sogs skor (250-281)

 

Vol ga (3)

 

(skye phreng) (gsol 'debs) skye phreng gsol 'debs padma dkar po'i phreng ba (1-6)

 

(skye bsdus) (gsol 'debs) skye phreng gsol 'debs bsdus pa 'dod 'byung nor bu'i phreng ba (7-9)

 

(rnam thar) (gsol 'debs) rnam thar gsol 'debs rab btags kyis bsnyad pa legs byas lha yi rnga sgra (10-14)

 

(verso - gsol 'debs) (15-34)

 

(mi pham) (gsol 'debs) phyogs thams chad las rnam par rgyal ba'i pandita chen po mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal mtsho la bstod pa'i rab tu byed pa yid ches nges pa'i rnga gsang (35-59)

 

(rgyal tshab) (gsol 'debs) kho bo'i rigs kyi bdag po dpal zhe chen pa chen po 'gyur med padma rnam par rgyal ba'i don gyi rnam thar zab mo'i cha shas la bsngags pa zol med dad pa'i rgyud mang (60-65)

 

(chos blo) (gsol 'debs) kun gzigs 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po cher gsol 'debs kyi gdung dbyangs byin rlabs sprin gyi pho nya (66-72)

 

(yongs 'dzin) (gsol 'debs) smin grol bdud rtsi'i bka' drin lhag par che ba'i yongs 'dzin rgya mtshor gsol ba 'debs pa ris med dad pa'i dbyangs snyan (73-80)

 

(verso -gsol 'debs) (81-96)

 

(bdzra dzanya na) (gsol 'debs) dpal ldan bla ma ngag dbang grags pa bstan 'dzin dge legs dpal 'bar gyi rnam thar gsol 'debs kun tu bzang po'i dbyangs snyan (97-101)

 

(verso -gsol 'debs) (102-128)

 

(verso -zhabs brtan) (129-165)

 

(verso -myur byon gsol 'debs) (166-171)

 

(verso - zhal gdams) (172-267)

 

(verso -mgur 'bum) (268-309)

 

Vol nga (4)

 

('bel gtam) (phun sum tshogs pa lnga ldan) phun sum tshogs pa lnga ldan las brtsams pa'i 'bel gtam dad gtam gsum pad dkar bzhad pa'i nyin byed (1-7)

 

(recto - mandala bshad pa) mandala bshad pa mdor bsdus (8-14)

 

(dkar chag) (bka' babs bdun) bka' babs bdun gyi gsang mdzod thun mong gdul bya'i snang ngor ji tsham bzhugs pa'i dkar chag ngo mtshar nor bu'i phreng ba (15-83)

 

('bel gtam) (rin chen gter mdzod) rin chen gter gyi mdzod chen mo las 'phros pa'i 'bel gtam skal bzang kun dga'i gling bu (84-92)

 

(dkar chag) (rin chen gter mdzod kha skong) rin chen gter mdzod chen mo'i kha skong dkar chag rin chen phreng ba (93-101)

 

(brgyud yig) (rin chen gter mdzod kha skong) rin chen gter mdzod zhal skong zhus pa rnams kyi brgyud yig yid ches dad pa'i gsol sman (102-109)

 

(rtogs brjod) (rin chen gter mdzod) rin chen gter mdzod chen mo spar du bskrun pa'i rtogs brjod 'jig rten gsum khyab lha yi rnga sgra (110-115)

 

(lo rgyus) (zhe chen dgon) (116-126)

 

(lo rgyus) (zhe chen dgon) (127-130)

 

(rab 'byams) (sku phreng mdzad rnam bsdud pa) (131-143)

 

(mchog gling) (dpe mdzod dkar chag) rten mchog 'gyur med gling gi mdzod bka' gter legs bshad mdzod kyi dkar chag dpyod ldan dgyes pa'i gling bu (144-149)

 

(recto - gtam tshogs) (150-198)

 

(mchod 'bul) (sangs rgyas mtshan brjod) sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i mtshan nas brjod de gsol ba gtab cing mchod 'bul gyi cho ga sgrib gnyis kun sbyang phan bde'i mchog stsol (199-213)

 

(yan lag) (sangs rgyas mtshan brjod) (214-215)

 

(mchod chog) ('jam dbyangs) 'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i zhing dang mtshan gyi bkod pa la bsten pa'i mchod cing gsol ba 'debs pa'i rim pa ngo mtshar ye shes rgya mtsho'i rlabs phreng (216-238)

 

(mchod chog) (sa'i snying po) sems dpa? chen po sa yi snying po'i thugs rgyud bskul te bsod nams spel ba'i cho ga bstan 'gro'i rgud sel phan bde'i char 'bebs (239-243)

 

(mchod chog) (bde gshegs so lnga) (244-245)

 

(brgyud 'debs) (tshogs chen 'dus pa) 'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs (246)

 

(sgrub khog) (tshogs chen 'dus pa) dus pa mdo'i spros bcas tshogs sgrub kyi khog dbub 'jug bder bkod pa rin chen 'od kyi snang ba'i mdzes rgyan (247-319)

 

(las byang) (tshogs 'dus 'bring bsdus kyi dgongs pa) tshogs chen 'dus pa'i las byang 'bring bsdus kyi dgongs pa lo chen rin po che'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang bar gsungs pa ltar nag 'gros 'jug bder bkral ba (320-325)

 

Vol ca (5)

 

(bka' brgyad) (dag snang rgya can) lde mig rgya can las bka' brgyad spyi dril zhi khro rnam rol gyi las byang bklag chog tu bkod pa dngos grub 'dod dgu'i dpal ster (1-25)

 

(dpal dgu) (dag snang rgya can) lde mig rgya can las bka' brgyad dpal dgu gtso 'khor gyi sgos bka' so sor sgrub pa rig 'dzin zhal lung sogs khro bo spyi'i las byang gi khog dbub chog bsgrigs su bkod pa mchog thun dngos grub kun 'byung (26-40)

 

(yang dag) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs bsgyur so las dang po yang dag gi mngon rtogs (41)

 

(tshe bdag) (dag snang rgya can) gnyis pa gshin rje tshe bdag (42)

 

(gshin rje) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las gshin rje'i mngon rtogs (43)

 

(rta mgrin) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so lasgsum pa rta mgrin mngon rtogs (44)

 

(yang gsang) (dag snang rgya can) yang gsang dmigs kyi gsal ba (45)

 

(phur pa) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las bzhi pa phrin las phur pa'i mngon rtogs (46)

 

(bla med) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las lnga pa bla med he ru ka'i mngon rtogs (47)

 

(rig 'dzin) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las drug pa rig 'dzin mngon rtogs (48)

 

(dregs 'dul) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las bdun pa dregs pa kun 'dul gyi mngon rtogs (49)

 

(drag sngags) (dag snang rgya can) sgos bka' so so'i mngon rtogs kyi bsgyur so las brgyad pa drag sngags kyi mngon rtogs (50)

 

(dbang chog) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad zhi khro rnam rol gyi smin byed bklag chog tu bkod pa rdo rje bzhi yi mchog sbyin (51-82)

 

(yang dag) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las yang dag he ru ka'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen mchog gi myur lam (83-88)

 

(gshin rje) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las 'jam dpal gshin rje tshe bdag gi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zil gnon thugs kyi thig le (89-107)

 

(las gshin) (dag snang rgya can) bka' srung las gshin gyi gtor chog (108-110)

 

(rta mgrin) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las dbang chen rta mchog rol pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i nying khu (111-116)

 

(phur pa) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las rdo rje phur pa'i sgrub thabs dang dbang gi cho ga bdud 'dul phrin las 'bar ba'i thog gzer (117-125)

 

(ma mo) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las ma mo mngon rdzogs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bde mchog phyag rgya'i dga' ston (126-133)

 

(ma mo gtor) (dag snang rgya can) bka' srung ma mo gsum gi gtor ma nang mchod kyis bran (134-136)

 

(rig 'dzin) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las rig 'dzin bla ma'i sgos sgrub kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i mchog ster (137-146)

 

(dregs sde) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las dregs pa'i sde dpon sum cu'i mchod phrin dbang bskur dang bcas pa'i yi ge rgyud gsum dregs pa'i srog bcud (147-155)

 

(drag sngags) (dag snang rgya can) dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor sgrub cing dbang gi cho ga drag rtsal rdo rje'i thog gzer (156-160)

 

(tshe sgrub) (dag snang rgya can) rdo rje'i rgya can las tshe dpag med gsang sgrub 'chi bdag bdud 'joms kyi las byang dbang chog dang bcas pa 'chi med rdo rje'i go cha (162-169)

 

(mtsho rdor) (dag snang rgya can) rdo rje'i rgya can las mtsho skyes 'chi med rdo rje'i sgrub phrin dbang chog dang bcas pa 'jug bder bkod pa byin rlabs bdud rtsi'i 'dzum dkar (170-181)

 

(rta mgrin) (dag snang rgya can) bum pa'i rgya can las rta mgrin dam sri zil gnon gyi sgrub thabs dang dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i snang ba (182-186)

 

(bde chen) (dag snang rgya can) bla ma bde chen dbang phyug padma tshe dbang rtsal gyi phrin las dbang bskur dang bcas pa mtsho skyes dgyes pa'i snang ba (187-192)

 

(thugs chen) (dag snang rgya can) nor bu'i rgya can thugs rje chen po rtsa gsum 'dus pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa snying rje'i dbang phyug dgyes pa'i zla snang (193-205)

 

(gu ru drag po) (dag snang rgya can) sdig pa'i rgya can las gu ru drag po bgegs dpung kun 'joms sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bklag chog tu bkod pa dbang drag dgyes pa'i rol mtsho (206-210)

 

(sku gsum) (dag snang rgya can) dhu ti'i rgya can las bla ma sku gsum sgyu 'phrul rol pa'i sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa ye shes bdud rtsi'i 'dod 'jo (211-217)

 

('chi med ga'u) (dag snang rgya can) 'chi med ga'u kha sbyor gyi sgrub thabs byin rlabs dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i bcud snying (218-222)

 

(gu ru zhi drag) (dag snang rgya can) nyi zla'i rgya can las gu ru zhi drag gi thugs sgrub yid bzhin char 'bebs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa dngos grub 'dod dgu'i gter bum (223-233)

 

(phyag rdor) (dag snang rgya can) rigs gsum rgya can las phyag rdor dregs 'dul bdud sde phyer 'thag gi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa'i yi ge mthu stobs rdo rje'i go cha (234-239)

 

(lha lcam) (dag snang rgya can) lha lcam manda ra ba'i phrin las byin rlabs dang bcas pa mkha' 'gro'i snying bcud bklag chog tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i mchog ster (240-250)

 

(sman lha) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa dug gsum rgyu 'bras nad sel bdud rtsi'i bum pa (251-258)

 

(klu gshed) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las klu gshed gsang bdag gtum po'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa mi srun mthar byed rdo rje'i mtshon cha (259-268)

 

(yaksha me dbal) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las gu ru drag po'i pho nya yaksha me dbal gyi sgrub thabs dbang dang bcas pa bgegs dpung mthar byed rdo rje'i mtshon chen (269-278)

 

(lcags sdig) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las lcags sdig me rlung rab 'khrug gi byin rlabs sgrub thabs dang bcas pa bdud sde mthar byed ye shes me gzer (279-286)

 

(rta mgrin) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las rta mgrin khams gsum zil gnon lha bcu bdun ma'i dbang gi cho ga bklag chog tu bkod pa dbang chen dgyes pa'i dbyangs snyan (287-314)

 

(myong grol) (dag snang rgya can) rta zhal yid bzhin rgya can las mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi myong grol bdud rtsi'i byin rlabs 'chi med srog gi dpal ster (315-319)

 

(mdzad byang) (dag snang rgya can) (320-321)   

 

Vol cha (6)

 

(sngon 'gro) (mkha' 'gro snying thig) rdzogs pa chen po zab lam mkha' 'gro snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don zab lam sgo 'byed (1-5)

 

(rgyun khyer) (bka' brgyad bde gshegs 'dus pa) sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa phyag rgya rgyas pa'i rgyun khyer (6-8)

 

(sgrub thabs) (ratna gling sgrub thabs) yang dag thugs kyi sgrub pa (9-12)

 

(sgrub thabs) (ratna gling phag dkar) shes rab blo 'phel phag dkar gyi sgrub thabs shes rab gsal byed zhes bya ba ratna gling pa'i gter ma'o (13-15)

 

(rgyun khyer) (gu ru drag po) bla ma gu ru drag po'i ting nge 'dzin (16-17)

 

(tshe sgrub) (gu drag ki la ya) bla ma drag po ki la ya'i 'chi med tshe sgrub zab mo (18-19)

 

(nyer mkho) (gu drag ki la ya'i bzlog byang) gu ru drag po'i bzlog byang nyer mkho pha lam rdo rje'i me char (20-21)

 

(sgrub thabs) (bde kun gsang ba ye shes) zab lam thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus kyi yum bka' gsang ba ye shes kyi sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi myur lam (22-48)

 

(brgyud 'debs) (klong chen snying thig) rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs sprin mdzes (49)

 

(dbang 'jug) (klong snying rig 'dzin 'dus pa) klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i bdag 'jug rdo rje'i byin 'bebs (50-55)

 

(bsun bzlog) (klong snying yum bka') snying thig yum bka'i mkha' 'gro'i bsun bzlog las brtan bzhugs dang bsun bzlog gnyis char dgos na bdag bskyed dzap khang dbye (56-57)

 

(sgrub thabs) (klong snying sgrol ma dbyangs can ma) sgrol ma dbyangs can ma'i sgrub thabs (58-59)

 

(sgrub khog) (klong chen snying thig) klong chen snying gi thig le'i rtsa ba gsum gyi spros bcas sgrub mchod rgyas pa'i khog phub grub gnyis 'dod dgu'i rol mtsho (60-110)

 

(gtong thun) (klong snying dpal chen 'dus pa) thugs sgrub dpal chen 'dus pa'i spros bcas sgrub chen gyi gtong thun rab brjid dpal gyi rngams sgra (111-133)

 

(sngags bshad) (klong snying dpal chen 'dus pa) dpal chen 'dus pa'i sngags kyi rnam bshad gsang ba grub pa'i dgongs rgyan (134-141)

 

(sngags bstod) (klong snying dpal chen 'dus pa) bla ma dpal chen po la rtsa sngags dang sbyar ba'i bstod cing rjes su dran po'i thol glu mi shigs rdo rje dbyangs kyi rol mo (142-143)

 

(ngag byin) (klong chen snying thig) (144-147)

 

(rgyun khyer) (klong snying sdug bsngal rang grol) gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi rgyun khyer thugs rje'i yang zhun (148-151)

 

(sgrub khog) (klong snying sdug bsngal rang grol) klong chen snying gi thig le las thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sgrub chen khog dbub gzhan phan bdud rtsi'i snang ba (152-178)

 

(bshags skong) (klong snying yang gsang bla sgrub) rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi bshags skong dang bdag 'jug gi rim pa 'od gsal snang ba'i rgyan (179-205)

 

(dbang chog) (klong snying yang gsang bla sgrub) klong chen snying gi thig le'i yang gsang bla ma'i sgrub pa 'od gsal thig le'i rgya can gyi smin byed ye shes mchog sbyin bklags chog tu bkod pa ye shes gsal ba'i mdzes rgyan (206-224)

 

(smon lam) (tshim pa drug ldan) tshogs kyi 'khor lo'i tshims pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo daki dgyes pa'i glu gar (225)

 

(bdag 'jug) (klong snying zhi khro) zhi khro ngan song sbyong ba'i bdag 'jug rdo rje bzhi bskyed (226-234)

 

('don zin) (klong snying ma mgon gyul mdos) ma mgon gyul mdos kyi 'don zin kun gsal me long (235-246)

 

(sku tsaka) (klong snying ma mgon gyul mdos) (247-249)

 

(lam rim)(klong snying smon lam) rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi rtsa ba gsum gyi lam rim dang 'brel ba'i smon lam rig pa 'dzin pa'i bden tshig (250)

 

(bla rnal) ('od gsal snying thig sngon 'gro) rtsa gsum 'od gsal snying thig las sngon 'gro zab lam sgo 'byed kyi bla ma'i rnal 'byor zab lam snying po (251-254)

 

(rgyun khyer) ('od gsal snying thig rdo rje thod phreng) rtsa gsum 'od gsal snying thig las phyi sgrub rdo rje thod phreng gi rgyun gyi rnal 'byor (255-256)

 

(rgyun khyer) ('od gsal snying thig thugs rje chen po) rtsa gsum 'od gsal snying thig las nang sgrub padma drwa ba thugs rje chen po'i rgyun khyer (257-258)

 

(rgyun khyer) ('od gsal snying thig gu drag) rtsa gsum 'od gsal snying thig las yang gsang bla ma drag po'i rgyun khyer (259-260)

 

(gter zhung) ('od gsal snying thig phur pa) rtsa gsum 'od gsal snying thig las phur pa 'dus pa'i dril sgrub (261-269)

 

(dbang gzhung) ('od gsal snying thig phur pa) rtsa gsum 'od gsal snying thig las phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang chog (270-273)

 

(dbang khrigs) ('od gsal snying thig phur pa) rtsa gsum 'od gsal snying thig gi kha skong phur pa 'dus pa'i dril sgrub kyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa rdo rje bdud rtsi'i bum bzang (274-284)

 

(rgyun khyer) ('od gsal snying thig rnam 'joms) rtsa gsum 'od gsal snying thig las rdo rje rnam par 'joms pa'i rgyun khyer 'od gsal snang ba (285-287)

 

(phag dkar) ('od gsal snying thig) (288-292)

 

(srog dbang) ('od gsal snying thig) rtsa gsum 'od gsal snying thig las bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i srog dbang rdo rje'i rgya can (293-295)

 

(srog dbang) ('od gsal snying thig) (296-300)

 

(gsol mchod) ('od gsal snying thig bka' srung) rtsa gsum 'od gsal snying thig las bka' srung gsol mchod rdo rje'i drwa ba'i phrin las rgyas par spros pa rdo rje'i sgra dbyangs (301-306)

 

(gsol mchod) ('od gsal snying thig bka' srung) rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung spyi yi gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rgyan (307-308)

 

(zur 'debs) (rtsa gsum spyi 'dus snying thig) rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi zur 'debs ye shes sgyu 'phrul drwa ba (309-310)

 

Vol ja (7)

 

(sngon 'gro) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i sngon 'gro'i ngag 'don zung 'jug grub pa'i srol 'byed (1-7)

 

(brgyud 'debs) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i brgyud pa'i gsol 'debs (8)

 

(las byang) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) zab mo bla ma'i thugs sgrub bde mchog 'khor lo'i las byang khol du phyung pa bde chen ye shes mthong grol (9-19)

 

(mdzes rgyun) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i las byang gi mdzes rgyan nor bu'i me tog spel ba'i rgyan phreng (20-34)

 

(gtor ma) bla ma bde mchog 'khor lo'i gtor ma (35)

 

(bstod lhan) bla ma bde mchog 'khor lo'i bstod pa'i lhan thabs (36)

 

(sngags don) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i sngags don (37-39)

 

(bdag 'jug) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i bdag 'jug ye shes snang ba myur 'dren (40-45)

 

(sman sgrub) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo las mchog gi las sbyor bdud rtsi'i sman gyi lag len 'dus gsal du bkod pa bde ba chen po'i myur lam (46-58)

 

(sgrub khog) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i sgrub khog grub gnyis mdzod brgya'i lde'u mig (59-82)

 

(sbyin sreg) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) bla ma bde mchog 'khor lo'i mchog gi sbyin sreg lhan skyes ye shes dpal bskyed (83-92)

 

(phyag bzhi) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) phyag bzhi pa'i gsol mchod mdor bsdus (93-94)

 

(lha mo) (bla ma'i bde mchog 'khor lo) ma gcig dud sol lha mo'i gtor chog mdor bsdus phrin las yongs 'dus (95-98)

 

(bla ma zhi ba) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma zhi ba'i phrin las bklag chog tu bkod pa bka' gter bdud rtsi'i nying khu (99-117)

 

(bla ma drag po) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i bla ma drag po'i phrin las dbang drag rdo rje'i me char (118-133)

 

(yi dam zhi ba) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam zhi ba 'gro 'dul 'phags pa'i sgrub thabs kun phan bdud rtsi'i 'ja' zer (134-147)

 

(yi dam khro bo) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i yi dam khro bo rta mchog rol pa'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa dbang chen thugs kyi thig le (148-160)

 

(phag mo) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las sgrub thabs snying po skor lnga'i rdo rje phag mo'i sgrub thabs bklag chog tu bkod pa bde chen mchog gi gseng lam (161-173)

 

(rgyun khyer) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor dngos grub dpal ster (174-178)

 

(rgyun khyer) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las khrag 'thung bde gshegs 'dus pa'i rgyun gyi rnal 'byor khrag 'thung thugs kyi thig le (179-182)

 

(bskang bshags) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i bskang bshags dpal chen dgyes pa'i bzhad sgra (183-186)

 

(smon lam) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las yi dam bka' brgyad bde gshegs kun 'dus kyi rdo rje'i lam yongs su rdzogs pa'i smon lam mi shigs rdo rje'i dbyangs snyan (187-190)

 

(brgyud 'debs) (chos rgyal bla sgrub) chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi bla sgrub kyi brgyud 'debs ye shes bdud rtsi'i dga' ston (191)

 

(bla rnal) (chos rgyal bla sgrub) 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi rnal 'byor ye shes snang ba rgyas pa (192-197)

 

(dbang gzhung) (chos rgyal bla sgrub) 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen (198-201)

 

(dbang khrigs) (chos rgyal bla sgrub) 'jam pa'i dbyangs dngos chos rgyal tshangs pa lha'i me tog gi byin rlabs dbang gi cho ga bdud rtsi'i sprin chen gyi mtshangs sbyor (202-211)

 

(phrin las) (sems nyid ngal gso) 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las sems nyid ngal gso rtsa ba'i phrin las (212-225)

 

(dbang chog) (sems nyid ngal gso) 'gro 'dul 'phags pa'i thugs tig las rtsa ba'i dbang bskur bklag chog tu bkod pa gzhan phan thugs rje'i bcud sbyin (226-244)

 

(phrin las) (rta mchog dregs pa kun sgrol) dpal rta mchog rol pa dregs pa kun sgrol gyi bsnyen sgrub las gsum gyi phrin las khrigs su bsdebs pa dbang chen rngams pa'i bzhad sgra (245-294)

 

Vol nya (8)

 

(phrin las) (snyan rgyud phur pa'i gnad tig) snyan rgyud phur pa'i gnad tig las bskyed rim srid pa phur bu'i phrin las khrigs su bsdebs pa las rigs grub pa'i srol 'byed (1-15)

 

(rgyun khyer) (snyan rgyud phur pa'i gnad tig) snyan brgyud yang phur zab tig las rgyun gyi rnal 'byor dngos grub mchog sbyin (16-24)

 

(zlog pa) (snyan rgyud phur pa'i gnad tig) snyan brgyud yang phur zab tig las 'gal rkyen zlog byed drag po gtor ma'i las rim mthu stobs rdo rje'i thog char (25-49)

 

(rdzogs rim) (snyan brgyud yang phur sbrags) snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas (50-53)

 

(brgyud 'debs) (snyan brgyud ma mo'i gnad tig) snyan brgyud ma mo'i gnad tig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs rol mo (54-55)

 

(rgyun khyer) (snyan brgyud ma mo'i gnad tig) srid pa ma mo'i gnad tig las rgyun gyi rnal 'byor snying po (56-59)

 

(bskang) (snyan brgyud ma mo'i gnad tig) snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu (60-63)

 

(phrin 'bring) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las rdo rje phag mo'i rtsa ba'i phrin las 'bring po bde chen grub pa'i myur lam (64-75)

 

('don zin) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus kyi sgrub mchod bca' bsham gyi tho dang 'don zin kun gsal me long (76-88)

 

(bdag 'jug) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho ga bde chen bdud rtsi'i bum bzang (89-98)

 

(sgrub khog) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las sgrub pa chen po'i khog dbub lhan skyes grub pa mchog gi dga' ston (99-135)

 

(sman sgrub) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las dam rdzas bdud rtsi sman gyi sgrub thabs khrigs chags su bkod pa bde chen bdud rtsi'i myur lam (136-162)

 

(sbyin sreg) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las las bzhi'i sbyin sreg rab 'byams phrin las snang ba'i nyin byed (163-176)

 

(gnas lung) (mkha' 'gro gsang 'dus) mkha' 'gro gsang ba kun 'dus las gnas lung gi cho ga lhan skyes thugs rje'i pho nya (177-188)

 

(brgyud 'debs) (bla sgrub byin rlabs snying po) 'chi med 'phags ma'i snying thig gi bla sgrub byin rlabs snying po'i brgyud 'debs byin rlabs snang ba (189)

 

(tshe dbang) (bla sgrub byin rlabs snying po) 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i rdo rje tshe'i dbang zab khol du phyung ba byin rlabs srog 'tsho (190-194)

 

(brgyud 'debs) ('phags ma'i snying thig rnam rgyal ma) 'chi med 'phags ma'i snying thig gi cho lag rnam rgyal ma rigs lnga'i stong mchod kyi brgyud 'debs 'chi med rtag pa'i dbyangs snyan (195-196)

 

(bstod pa) ('phags ma'i snying thig) 'chi med 'phags ma'i dkyil khor gyi 'khor lo la bstod pa dngos grub bdud rtsi'i zil mngar (197-202)

 

(bzlas dmigs) ('phags ma'i snying thig) 'chi med 'phags ma'i snying thig bsnyen sgrub las gsum gyi bzlas dmigs la dang po bsnyen pa'i dmigs pa (203-204)

 

(dbang rtsa) (brgyud sde bzhi sgrol ma) brgyud sde bzhi dang 'brel ba'i sgrol ma'i don dbang snying po bsdud pa'i zin tho (205-206)

 

(sgrub thab) (brgyud sde bzhi sgrol ma) brgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa dklag chog tu bkod pa grub gnyis 'dod dgu'i dpal sbyin (207-226)

 

(me mchod) (gu ru mkha' 'gro bzhi skor) gu ru mkha' 'gro bzhi skor gyi thugs sgrub zab mo'i las thams cad pa'i me mchod dngos grub 'dod dgu'i dpal gyi mchog sbyin (227-229)

 

(brgyud 'debs) rong zom padma mkha' 'gro'i brgyud 'debs (230)

 

(rgyun khyer) (rong zom padma mkha' 'gro) padma gar dbang mkha' 'gro ma'i rtogs pa las phyung ba'i khams gsum dbang du byed pa'i man ngag gi rgyun gyi bskyed bzlas zab mo bde chen bdud rtsi'i nying khu (231-237)

 

(bskang ba) (rong zom padma mkha' 'gro) padma mkha' 'gro rigs byed rtsal gyi bskang ba bde chen sprin gyi rol mo (238-242)

 

(mdos chog) (ma mo 'khrugs skong) dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tshal (243-259)

 

(brgyud 'debs) (lce btsun snying thig) lce btsun chenpo'i bi ma la'i zab tig gi brgyud 'debs grub gnyis char 'bebs zhal skong (260)

 

(brgyud 'debs) (lce btsun snying thig) lce btsun chenpo'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i brgyud 'debs 'od gsal rang grol (261)

 

('pho ba) (lce btsun snying thig) lce btsun chenpo'i bi ma la'i zab tig gi 'pho ba'i ngag 'don 'od gsal mchog ster (262-264)

 

(brgyud 'debs) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dbyangs can ma'i brgyud 'debs chos don rnam 'byed nyin byed snang ba (265)

 

(gsang sgrub) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dbyangs can ma dmar mo'i gsang sgrub yid bzhin 'phrul mdzod (266-274)

 

(gtor dpe) (yang zab bde chen dpal mo) (275-276)

 

(sgom bzlas) (yang zab bde chen dpal mo) dbyangs can dmar mo'i sgom bzlas mtsho byung dgyes pa'i glu dbyangs (277-280)

 

(rgyun khyer) (yang zab bde chen dpal mo) dbyangs can dmar mo'i rgyun khyer tambu ra'i sgra dbyangs (281)

 

(dbang gzhung) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub yi bzhin 'phrul mdzod kyi dbang cho bde chen dpal 'dzin (282-283)

 

(dbang khrigs) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub yi bzhin 'phrul mdzod kyi phyi dbang gi mtshams sbyor bde chen dpal mdzes (284-290)

 

(phur rgyun) (yang zab thabs mchog dpa' bo) yang zab thabs mchog dpa' bo'i zhal lung las bdzra ki la ya'i sgrub pa spros med rgyun gyi rnal 'byor snying por dril ba grub gnyis 'dod 'jo (291-293)

 

(g.yu sgron) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las sman btsun g.yu sgron ma'i gsol mchod bde chen rol mtsho (294-295)

 

(dzam nag) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dpal ldan gter gyi bdag po arya dzambha la'i phrin las dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu (296)

 

(me mchod) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las me mchod kyi las khrigs da ki'i gsang gtam grub gnyis 'dod 'jo (297-298)

 

(sngags srung) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las sngags kyi srung ma mi 'gyur nam mkha'i shugs can gyi mchod bskang phrin las lhun grub (299)

 

(sin dhu ra) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las sindhu ra'i sgrub pa srid zhi'i dngos grub 'gugs pa'i lcags kyu (300-301)

 

(las tshogs) (yang zab bde chen dpal mo) yang zab bde chen dpal mo'i thugs kyi me long las dbyangs can lha mo'i las tshogs pi wang sgrub phrin gab don mngon gsal (302)

  

Vol ta (9)

 

(dkar chag) (mchog gling zab gter) sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa'i zab gter gyi dkar chag gsang ba rgya mtsho'i mdzod kyi sgo 'byed rin chen 'phrul gyi lde mig (1-15)

 

(mchog gling) (mtshan gyi sgra bshad) gter chen mchog gyur gling pa'i mtshan gyi sgra bshad rgyud gsum dang sbyar ba'i 'bel gtam gzhom med rdo rje'i dbyangs snyan (16-21)

 

(mchog gling) (dbyangs kyi gsal byed) gter chen mchog gyur bde chen gling pa'i zab gter rnams kyi rdo rje'i dbyangs kyi rim pa gsal bar byed pa'i yi ge tshangs chen rdo rje'i rgyud mang (22-28)

 

(mchog gling) 'jam dpal pha rol rgol 'joms kyi gter zlog 'chi bslu mgo gsum bcas 'don zin rab gsal nor bu'i me long (29)

 

(snying byang) thugs sgrub bar chad kun sel gyi zhal gdams snying byang dngos shug sbas gsum gyi dgongs pa dang gab byang gi man ngag 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gsung (30-31)

 

(sprin las) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las chos sku snang ba mtha' yas tshe dpag med phyag rgya gcig pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa 'chi med bdud rtsi'i zil mngar (32-43)

 

(byin rlabs) (thugs sgrub tsanda li) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las tshe yum tsanda li'i byin rlabs zab mo gud du sbas pa bklags chog tu spel ba 'chi med grub pa'i srog tig (44-50)

 

(rgyun khyer) (thugs sgrub rdor sems) rdor sems rgyun khyer mdor bsdus (51)

 

(brgyud 'debs) (bla ma nor lha) gu ru skyes mchog tshul bzang gi nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs byin rlabs 'dod dgu'i char 'bebs (52)

 

(bskang ba) (bla ma nor lha) thugs sgrub bar chad kun sel las bla ma nor lha'i skong ba 'dod 'byung nor bu'i gter 'byed (53-54)

 

(rgyun khyer) (bdud kyi gshad chen) thugs sgrub bar chad kun sel las gu ru drag mthing bdud kyi gshed chen bla phur sbrags ma'i srung bzlog rgyun gyi nyams len yang zab rdo rje'i go cha (55-59)

 

(dam bsgrags) (khyad par 'phags pa) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin khyad par 'phags pa'i las tshogs lha srin dam bsgrags rdo rje'i ri dbang gi zur rgyan ngo mtshar rdo rje'i 'phrul mig (60-66)

 

(rgyun khyer) (rdzu 'phrul mthu chen) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las rig 'dzin rdzu 'phrul mthu chen sgrub thabs (67-68)

 

(rgyun khyer) (rdo rje drag rtsal) thugs sgrub bar chad kun sel las gu ru drag po rdo rje drag rtsal gyi rgyun khyer dbang drag thugs kyi thig le (69-70)

 

(rgyal dbyangs) (raksha thod phreng) rdo rje srin po khrag 'thung raksha thod phreng rtsal gyi rgyal dbyangs gyul rgyal lha yi rnga chen (71-72)

 

(sbyin sreg) (sme ba brtsegs pa) khro rgyal sme ba brtsegs pa nyams grib kun sel gyi grib sel sbyin sreg mdor bsdus bkra shis bdud rtsi'i zhugs phreng (73-76)

 

(srog gtad) (thugs sgrub tshe ring ma) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga'i thun min srog gtad dang rjes 'brang brtan ma gter srung khyung btsun ma'i bka' gtad kyi cho ga bkra shis don kun grub pa'i dbyangs snyan (77-97)

 

(sun bzlog) (thugs sgrub tshe ring ma) thugs sgrub bar chad kun sel las bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i mkha' 'gro'i sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga bkra shis 'chi med bdud rtsi'i snang ba (98-116)

 

(rten mdos) (thugs sgrub tshe ring ma) thugs sgrub bar chad kun sel las bka' srung bkra shis tshe ring mched lnga brtan ma dang bcas pa'i rten mdos kyi cho ga bkra shis phan bde'i dpal sbyin (117-154)

 

(spar khab) (thugs sgrub yid bzhin nor bu) thugs sgrub yid bzhin nor bu las yid bzhin nor bu lta bu'i man ngag bcu gsum spyi la 'jug pa'i las byang gi thog mtha'i spar khab bsam don myur 'grub (155-159)

 

(phrin las) (hor sog dmag bzlog) thugs sgrub yid bzhin nor bu las gu ru hor sog dmag bzlog che mchog drag po'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang bcas pa yid bzhin rdo rje'i rdzong chen (160-181)

 

(phrin las) (gu ru sman bla) thugs sgrub yid bzhin nor bu las gu ru sman gyi bla ma'i khyad par gyi phrin las las tshogs dang cas pa yid bzhin sman gyi nor bu (182-187)

 

(gtor thun) (zab bdun tshe dkar) zab bdun sgyu 'phrul tshe dkar tshogs sgrub kyi gtor thun 'chi med tshangs chen lha'i rnga sgra (188-200)

 

(bdag 'jug) (rtsa gsum tshe zab) rtsa gsum tshe'i zab pa las bdag 'jug 'chi med bdud rtsi'i bum bzang (201-207)

 

(sbyin sreg) (rtsa gsum tshe zab) rtsa gsum tshe yi zab pa'i lha sngags la bsten pa'i las bzhi'i sbyin sreg 'chi med bdud rtsi'i snang ba (208-228)

 

(rgyas sbyin) (rtsa gsum tshe gsum) rgyas pa'i sbyin sreg (229-239)

 

(dbang sbyin) (rtsa gsum tshe zab) dbang gi sbyin sreg (240-249)

 

(drag sbyin) (rtsa gsum tshe zab) drag po'i sbyin bsreg (250-260)

 

(rgyud 'debs) dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi nang gsang sgrub spyi'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i utpala (261)

 

(rgyun khyer) zab bdun padma mkha' 'gro'i rgyun khyer (262)

 

(rgyun khyer) zab bdun cha lag las kyi mkha' 'gro rdo rje sder mo'i rgyun khyer rdo rje'i go cha (263-265)

 

(sbyin sreg) (gsang thig rdor sems) gsang thig phur pa'i sgo nas zhi ba'i sbyin sreg mdor bsdus (266-267)

 

(dzab bskul) (rdzogs chen sde gsum) sde gsum bla sgrub la dzab bskul (268)

 

(bskang ba) sde gsum rtsa gsum spyi yi bskang bshags ye shes rol mo (269-270)

 

(bskang ba) rdzogs pa chen po sde gsum gyi rtsa gsum kun bzang don gyi phrin las kyi byang bu spyi'i bskang ba rin chen snang ba bkod pa'i sprin chen (271-274)

 

('jam dpal) (rigs gsum snying thig) rigs gsum snying thig las rgyud ma ha yo ga 'jam dpal rdo rje phyag rgya gcig pa ye shes mchog gi dpal ster (275-277)

 

(lus byin) (zhal gdams snying byang) thugs sgrub zhal gdams snying byang las lus kyi mchod sbyin (278)

 

(sgrub thabs) (zab skor phyag drug pa) chos skyong zab mo skor dgu las ye shes mgon po'i gtso 'khor gyi sgrub thabs las tshogs dbang dang bcas pa'i zab don tshar du dngar ba 'dod 'byung bE d'urya'i do shal (279-310)

 

Vol tha (10)

 

(brgyud 'debs) (padma ki la ya) padma ki la ya'i brgyud pa'i gsol 'debs (1)

 

(las byang) (padma ki la ya) bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang zab bla phur sbrags ma'i las byang khrigs su bkod pa dngos grub 'dod rgu'i 'byung gnas (2-11)

 

(rgyun khyer) (padma ki la ya) bla sgrub dwangs ma'i thig le'i yang gsang drag po'i rgyun khyer rnal 'byor (12-15)

 

(bzlog bskul) (padma ki la ya) bla sgrub dwangs ma'i thig le las lhan brgyud yang gsang drag po'i bzlog bskul mdor bsdud gtum chen rdo rje'i thog gzer (16-20)

 

(dbang chog) (padma ki la ya) bla sgrub dwangs ma'i thig le las bla ma drag po padma ki la ya'i smin byed padma ra' ga'i phreng ba grub gnyis mdzes rgyan (21-29)

 

(gter srung) (padma ki la ya) snyan brgyud zab mo'i chos skor las gter srung gsol mchod rgyun khyer (30)

 

(brgyud 'debs) (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa) mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i brgyud 'debs byin rlabs dpal 'bar (31)

 

(gsol 'debs) (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa) phur pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs (32)

 

(sgrub thabs) (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa) mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri (33-41)

 

(dbang mchog) (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa) mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyi thugs dam phur pa me yi spu gri'i dbang gi cho ga ye shes mchog sbyin (42-45)

 

(bka' srung) (mtsho rgyal snyan brgyud phur pa) mtsho rgyal snyan brgyud phur pa me yi spu gri'i bka' gter srung ma'i mchod byang phrin las thogs med (46-48)

 

(brgyud 'debs) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs chen gsang ba snying thig las tshig bdun bla sgrub kyi brgyud pa'i gsol 'debs (49)

 

(bla sgrub) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las tshig bdun bla sgrub mdor bsdus byin rlabs char 'bebs (50-54)

 

(bla mchod) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs chen gsang ba snying thig gi tshig bdun bla sgrub byin rlabs bdud rtsi'i sgo 'byed (55-63)

 

(bka' srung) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs chen gsang ba snying thig las bka' srung gsol mchod phrin las thogs med (64-66)

 

(gter gzhung) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs chen gsang ba snying thig las dbang chog rlabs sgron ma (67-70)

 

(mtshams sbyor) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs pa chen po gsang ba snying thig las bla sgrub byin rlabs char 'bebs kyi dbang gi mtshams sbyor byin rlabs bdud rtsi'i bum bzang (71-79)

 

(khrid yig) (rdzogs chen gsang snying thig) rdzogs chen gsang ba snying thig gi bskyed rdzogs nyams su len tshul gyi khrid yig byin rlabs nyin byed (80-92)

 

(brgyud 'debs) gsang bdag zab sgrub brgyud 'debs rdo rje'i byin rlabs mchog stsol (93)

 

(tshogs mchod) (gsang bdag padma thugs thig) dgongs gter gsang bdag padma thugs thig la tshogs mchod (94)

 

(brgyud 'debs) (bla phur thugs thig) bla phur thugs kyi thig le las brgyud pa'i gsol 'debs (95)

 

(phrin las) (bla phur thugs thig) bla phur thugs kyi thig le las phrin las dpal chen rang rdzogs (96-101)

 

(phrin rgyas) (thugs thig bla phur) bla phur thugs kyi thig le las phrin las rgyas pa dpal chen dgyes glu (102-113)

 

(dbang gzhung) (bla phur thugs thig) bla phur sbrags ma'i dbang rtsa ba (114-116)

 

(smin byed) (bla phur thugs thig) bla phur thugs kyi thig le'i smin byed kyi rtsa tho (117-119)

 

(dbang khrigs) (bla phur thugs thig) bla phur thugs kyi thig le las smin byed kyi dbang bskur khrigs chags su bkod pa phrin las gsang ba'i bcud bsdud (120-145)

 

(bkol byang) (bla phur thugs thig) khro bcu'i dbang gi bkol byang (146-147)

 

(las tshogs) (bla phur thugs thig) bla phur thigs kyi thig le las gab pa gzer lnga (148-150)

 

(sgrub thabs) ('jam dbyangs ser po) 'jam dpal sgrub thabs snying po ye shes snang gter (151-153)

 

(sgrub thabs) ('jam dbyangs ser po) 'jam dbyangs ser po'i sgrub thabs (154)

 

(sgrub thabs) ('jam dbyangs dkar po) rje btsun 'jam dpal dkar po'i sgom bzlas mtsho byung bzhad pa'i tambu ra (155-158)

 

(sgrub thabs) (dbyangs can ma) dbyangs can 'phags ma'i sgrub thabs yid kyi mun sel (159-161)

 

(sgrub thabs) (shes rab blo 'phel) shes rab blo 'phel gyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa ye shes 'dod dgu'i dpal ster (162-170)

 

(sgrub thabs) ('jam dpal kun 'byung nor bu) 'jam dpal kun 'byung nor bu'i tshogs las khol du phyung ba 'jam dpal yid bzhin nor bu'i sgrub thabs (171-176)

 

(las tshogs) ('jam dpal kun 'byung nor bu) 'jam dpal kun 'byung nor bu'i las tshogs la brten pa'i cho ga bkra shis 'dod dgu'i dpal ster (177-186)

 

(bstod bskul) (gshin rje) 'chi bdag las kyi gshin rje'i bstod bskul zil gnon rngams pa'i gad rgyangs (187-188)

 

(rgyun khyer)  (klong snying rta mgrin) dpal chen bka' 'dus rgya mtsho las rta mgrin khams gsum rol pa'i rgyun khyer dbang chen thugs thig (189-191)

 

(mi kha dgra bzlog) (sman bla) mi kha dgra zlog [recto] sangs rgyas sman bla'i rgyun khyer [verso] (192)

 

(rgyun khyer) (thig le bcu drug) bka' gdams thig le bcu drug gi rgyun khyer 'brel tshad don ldan (193-196)

 

(rgyun khyer) (shangs pa lha lnga) dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi bka' srol rgyud sde lha lnga gtso bsdus kyi rgyun khyer zab gsang snying po (197-199)

 

(sgrub thabs) (thig le bcu drug) ye shes mkha' 'gro thig le bcu drug 'i sgrub thabs 'chi med mchog sbyin (200-202)

 

(verso - tshogs mchod) tshogs mchod ye shes grub pa'i thig le (203-204)

 

(verso - tshogs mchod) tshogs mchod bdud rtsi'i zil mngar (205-206)

 

(gsol mchod) (chos skyong) chos skyong gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi rdzig bu'i rgyun gyi gter chog nye bar bsdus pa phrin las thogs med (207-224)

 

(phrin las) (chos skyong dgongs 'dus) chos skyong dgongs pa kun 'dus rtsa ba dang yan lag gi phrin las khrigs su bsdebs pa dam can yongs 'du'i dga' tshal (225-275)

 

(gsol mchod) (shing rta brgyad kyi chos skyong) sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi ring lugs las byon pa'i rtsa gsum chos srung gi gsol mchod 'dod 'byung dpal gyi char 'bebs (276-279)

 

(gsol mchod) (rdor gling gter srung) gter chen rdo rje gling pa'i bka' gter srung ma rnams kyi gsol mchod 'dod dgu'i phrin las myur ster (280-286)

 

(gsol mchod) (lha chen tshogs bdag) lha chen tshogs kyi bdag po'i gsol mchod (287-288)

 

(gsol mchod) (ye shes mgon po) ye shes mgon po gsol mchod (289-293)

 

(gsol byang) (mgon po ma ning) dpal mgon ma ning gi gsol byang che mchog dpal chen dgyes pa'i rol mo (294-297)

 

(gsol mchod) (mgon po zhal bzhi pa) dpal mgon zhal bzhi'i thun mong gsol mchod phrin las 'dod dgu'i rol mo (298-304)

 

(gsol phrin) (srog bdud nag po) las mgon srog bdud nag po'i gsol phrin myur mgyogs sprin gyi zlos gar (305-311)

 

(gsol phrin) (sngags kyi srung ma) gsang chen rdo rje snying po'i bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i thun min gsol phrin las bzhi'i rol rtsed (312-316)

 

(gsol mchod) (lha chen) lha chen gsol mchod dbang gi rgyal po (317-320)

 

(mnga' gsol) (khyab 'jug) bstan srung khyab 'jug chen po'i mnga' gsol khrag 'thung dpa' bo dgyes pa'i gad rgyangs (321-322)

 

(gsol mchod) (lha mo'i skor) ma gcig gnyan gyi lha mo'i gsang ba'i phrin bcol rdo rje'i rig 'dzin gdung ba'i smre sngags gu hya rgya (323-328)

 

(gtor bsngos) (bka' srung) gtor bsngos rig 'dzin dga' ston rgyas par btang tshul rtsa gsum dgyes pa'i rol mo (329-332)

 

Vol da (11)

 

(mchod phrin) (rigs gsum snying thig dud sol ma) zab mo rdzogs chen sde gsum gyi cha lag rigs gsum 'dus pa'i snying thig gi bka' srung ma gcig dud sol lha mo'i mchod phrin rgyas pa phrin las yongs 'du'i dga' tshal (1-16)

 

(gter srung) (rdzogs chen sde gsum) rdzogs chen sde gsum bka' gter srung ma spyi'i gsol mchod phyogs sdus phrin las bdud rtsi'i nying khu (17-18)

 

(gsol mchod) (khyung bdud) khyung bdud gsol mchod dge legs bkra shis char 'bebs (19-25)

 

(gsol mchod) (btsan skor) btsan rgod shu ba srog gzan gyi gsol mchod dbang drag glog gi gar mkhan (26-29)

 

(mnga' gsol) (rdzing btsan) dbang drag padma'i bka' sdod rdzing btsan rdo rje dgra 'dul gyi mnga' gsol lha dbang g.yul las rgyal ba'i dbyangs snyan (30-34)

 

(gsol mchod) (srung ma) (35-37)

 

(tshogs mchod) (zhal bzhi dang dur khrod lha mo) gter mgon zhal bzhi pa dang dur khrod lha mo lcam dral gang la'ng sbyar du rung ba'i tshogs mchod bstan srung dgyes pa'i dga' ston (38-42)

 

(rtsa ba) (ge sar bsang mdos) dag snang chos skor las skyes bu ge sar dgra lha'i rgyal po'i gsang mdos dam can dgyes skong rtsa ba (43-45)

 

(rlung rta) (ge sar skor) (46-47)

 

(bsang mdos) (ge sar skor) dag snang ge sar skyes bu rdo rje tshe yi rgyal po'i bsang mdos dang rlung rta ka 'dzugs kyi cho ga zung 'brel phyogs las rnam rgyal lha yi sgra (48-71)

 

(gsol mchod) (ge sar skor) seng chen dgra lha'i rgyal po'i gsol mchod 'dod dgu'i phrin las mchog sbyin (72-77)

 

(gsol mchod) (ge sar skor) seng chen nor bu dgra 'dul gyi gsol mchod don kun lhun grub lha yi rnga chen (78-84)

 

(nyer mkho) (ge sar skor) (85)

 

(g.yang sgrub) (lhag lha khri btsan mched brgyad) dbang chen rdo rje'i rkyang rgod pher po la brten pa'i rta lha'i g.yang sgrub dge mtshan 'dod dgu'i skong 'byed (86-93)

 

(gsol mchod) (lhag lha khri btsan mched brgyad) lhag lha khri btsan mched brgyad kyi gsol mchod phrin las thogs med (94)

 

(bskul ba) (ge sar) (95)

 

(rtogs brjod) (ge sar) ngo mtshar skyes bu'i rtogs pa brjod pa'i gtam g.yul rgyal lha yi rnga bo che'i dbyang snyan (96-99)

 

(gsol mchod) (sna tsogs) dge bsnyen smyo kha'i gsol mchod phrin las lhun grub (100-103)

 

(gsol bsdus) rtsa gsum gsol bsdud grub gnyis 'dod 'jo (104-106)

 

(gsol mchod) (srid pa ye brdzu) srid pa ye brdzu'i gsol mchod bkra shis dge ba'i dbyangs snyan (107-110)

 

(gsol mchod) (gnas bdag) gnas bdag mchod thabs bkra shis char 'bebs (111-117)

 

(bsang mchod) (mdo khams yul lha) mdo khams yul lha spyi'i bsang mchod bkra shis lha yi rnga chen (118-142)

 

(bsang mchod) (lho 'brug yul lha) lho 'brug rgyal khab kyi yul lha spyi yi bsang mchod bkra shis lha yi glu dbyangs (143-152)

 

(zhi bsang) zhi bsang bdud rtsi'i snang ba (153-154)

 

(verso - bskul ba'i bden tshig) 'dod don rjes su bskul ba'i bden tshig ngo mtshar bkra shis grub pa'i rol mo (155-157)

 

(dbang khrigs) (klong chen snying thig) rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i rtsa gsum spyi dang byed brag gi dbang bskur gyi phreng ba bklag chog tu bkod pa zab gsang bdud rtsi'i sgo 'byed skal bzang kun dga'i rol ston (158-325)

 

(dbang chog) (klong snying rdor sems) rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i khyad par gyi phrin las bde chen snying po'i tshe'i dbang bskur mtshams sbyor dang bcas pa bde chen btsun len (326-330)

 

(don dbang) (bla ma bstan gnyis skor gsum) bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng ba (331-340)

 

Vol na (12)

 

(dbang khrigs) (rtsa gsum 'od gsal snying thig) dgongs gter 'od gsal snying thig las bla ma rtsa gsum spyi dang bye brag gi smin lam dbang gi phreng ba 'jug bde dkyus gcig tu bkod pa smin grol ye shes bdud rtsi'i gsang mdzod (1-190)

 

(dbang chog) (rtsa gsum bde gshegs 'dus pa) rtsa gsum bde gshegs 'dus pa'i dbang gi mtshams sbyor ye shes snang ba'i sprin mdzes (191-195)

 

(dbang khrigs) (rdzogs chen sde gsum) dam chos rdzogs chen sde gsum gyi dbang bskur zin bris 'od gsal snying po'i mdzes rgyan (196-330)

 

(dbang chog) (sde gsum bstan pa bcu gnyis) (331-332)

 

(phrin las) (rdzogs chen sde gsum) zab mo rdzogs chen sde gsum las gsang skor yi dam zhi ba kun bzang don gyi phrin las ye shes rang gsal (333)

 

(bkra shis) (334)

 

Vol pa (13)

 

(dbang chog) (sku gsum rigs 'dus) sku gsum rigs 'dus zab tig las dbang chog bde chen bum bzang (1-9)

 

(dbang rgyas) (sku gsum rigs 'dus) sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba (10-43)

 

(don dbang) (bka' brgyad dregs 'dul) bka' brgyad dregs pa kun 'dul las don gyi smin byed snying po khrigs su bsdebs pa bde chen mchog ster (44-56)

 

(dbang chog) (mchog gling gshin rje tshe bdag) zab pa skor bdun las 'jam dpal tshe bdag nag po 'khor lo gsum gyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zab gsang gnam lcags thog gzer (57-72)

 

(dbang chog) ('ja' lus rdo rje'i srog sgrub) 'chi med 'ja lus rdo rje'i srog sgrub las byin rlabs dbang gi rim pa chu 'bab tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i bum bzang (73-83)

 

(dbang chog) (rten 'brel nyes sel) rten 'brel nyes sel gyi cho ga zab mo rgyas 'bring bsdus gsum gyi byin rlabs dbang gi mtshams sbyor kun phan dge legs bdud rtsi'i snang ba (84-104)

 

(smin byed) (dbang mdzad a rya t'a re) dbang mdzad a rya t'a re'i dbang gi cho ga dngos grub mchog sbyin (105-108)

 

(dbang chog) (phyag chen khro lod) don brgyud grub thob rgya mtsho mngon du sgrub pa'i cho ga phyag rgya chen po'i dbang bskur byin rlabs kyi rim pa ye shes rgya mtsho'i char 'bebs (109-118)

 

(dbang chog) (mgon po phyag drug pa) thugs rje chen po yid bzhin 'khor lo'i bka' srung gsang ba ye shes mgon po smug po'i dbang chog khrigs bsdebs su bkod pa dngos grub 'dod dgu'i dpal ster (119-135)

 

(rjes gnang) (gsang thig skor bdun sngags srung) gsang thig skor bdun gyi bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i rjes gnang gi mtshams sbyor rdo rje'i phreng ba (136-141)

 

(dmigs khrid) (tshig bdun gsol 'debs) rdo rje'i tshigs bdun gsol 'debs kyi dmigs khrid cung zad smos pa zab lam yongs rdzogs (142-146)

 

(rnam bshad) (badzra gu ru'i dgongs don) rdo rje'i gsang ba'i sngags kyi rgyal po badzra gu ru'i dgongs don rnam par bshad pa zab don rdo rje'i gsang mdzod las can dad brgya'i dga' ston (147-177)

 

(gsol 'debs) (le'u brgyad pa) o rgyan ma h'a gu ru'i gsol 'debs le'u brgyad pa 'dod don myur 'grub (178-181)

 

(lde'u mig) (thod rgal) thod rgal gnad kyi lde'u mig (182-186)

 

('grel pa) (mtsho rgyal bstod pa) ye shes d'a ki mtsho rgyal gyi gsang ba la bstod pa'i rdo rje'i glu'i 'grel pa gzhom med rdo rje sgra yi gling bu (187-193)

 

(rnam bshad) (snying thig ya bzhi) snying thig ya bzhi dang klong chen snying thig gi rnam bshad (194-198)

 

(sa bcad) (rdo rje'i thol glu) 'od gsal rang bzhin rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig lam gyi rim pa dang 'brel ba'i rdo rje'i thol glu ye shes grub pa'i sa bcad ye shes dgongs gsal (199)

 

(rnam bshad) (jam dpal bstod pa) rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi bstod pa bkra shis mi 'gyur ba'i dgongs don rnam par bshad pa kun mkhyen dgongs pa'i srol 'byed (205-212)

 

(bsnyen yig) (rgyud lugs 'jams dpal zhi sgrub) rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog grub kyi bsnyen yig mdor bsdud (213-217)

 

(bsnyen yig) (klong snying rdor sems) rdo rje sems dpa' la brten pa'i bla ma mchod pa'i cho ga bde chen lam bzang gi bsnyen sgrub bya tshul bde chen shing rta (218-229)

 

(rnam bshad) (klong sying dpal chen 'dus pa) rdzogs pa chen po klong chen snying gi thig le'i yi dam thugs sgrub bla ma drag mthing dpal chen 'dus pa'i las byang gi dgongs don cung zad bshad pa zab don gsal byed rin chen snang ba (230-323)

 

(bsnyen tho) (klong snying drag po rta khyung) rta khyung 'bar ba'i bsnyen tho rin chen sgron me (324-344)

 

(bsnyen zin) (klong snying zhi khro)  klong chen snying gi thig le'i zhi khro ngan song sbyong ba'i bsnyen pa'i zin thun rig 'dzin 'jug ngogs (345-348)

 

('brel pa) (tshogs glu las smon rten 'brel) tshogs glu las smon rten 'brel gyi sbas don rnam par gsal ba rig stong dgongs pa'i snang byed (349-352)

 

vol pha (14)

 

(khrid yig) (bi ma'i bla sgrub) 'phags ma'i snying thig gi cha lag bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po'i lam yongs rdzogs kyi khrid yig byin rlabs bdud rtsi'i snang ba  (1-104)

 

(rnam bshad) (rtsa gsum 'od gsal snying thig) rtsa gsum 'od gsal snying thig las rgyud lung man ngag gi dgongs don 'dus gsal du bshad pa 'od gsal ye shes nyin byed (105-127)

 

(khrid yig) (grub thob thugs tig) grub thob chen po'i thugs tig las bka' bab lnga ldan gyi man ngag rdo rje'i tshig rkang gi khrid rim bcud bsdus zab gsang rdo rje'i mdud grol (128-171)

 

(rnam bshad) (gshin rje'i thugs tig) nyan brgyud 'jam dpal gshin rje' thugs tig gi rnam bshad snying por dril ba zil gnon grub pa'i dgongs gsal (172-234)

 

(rnam bshad) (gshin rje'i thugs tig) snyan brgyud 'jam dpal gshin rje'i thugs tig gi rnam bshad nyung ngu rnam gsal 'jam dpal grub pa'i dgongs rgyan (235-273)

 

(rdzogs khrid) (yang phur sbrags ma) snyan brgyud yang phur sbrags ma'i zab tig gi rdzogs rim gud sbas kyi dmigs khrid zab gsang d'a ki'i thugs tig mchog gi ye shes grub pa'i gseng lam (274-296)

 

(khrid yig) (lce btsun snying thig) rdzogs pa chen po man ngag sde'i bcud phur man ngag thams cad kyi rgyal po klong lde'i yi ge dum bu gsum pa lce btsun chen po bi ma'i zab tig gi bshad khrid chu 'babs su bkod pa snying po'i bcud dril ye shes thig le'i dgongs don ji ltar rtogs pa zhib mor bshad pa kun bzang dgongs rgyan (297-329)

 

(bsnyen tho) (lce btsun snying thig) lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi smin khrid nyams len byed pa'i skabs sogs (330)

 

(tshig 'brel) (tshad med bzhi) tshad med bzhi'i tshig 'brel gsang sngags rdo rje'i theg pa sogs (331)

 

('grel pa) (zhen bzlog nyer lnga) rdo rje'i tshig gi mdud dkrol la sogs (332-333)

 

(rnam bshad) (e waM) e waM gi rnam bshad (334-340)

 

Vol ba (15)

 

('grel bshad) (zhal gdams snying byang) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las zhal gdams snying byang gi 'grel bshad snying por dril ba rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i rol rtsed (1-89)

 

('grel pa) (padma'i snying po'i rgyud) thugs sgrub bar chad kun sel las padma'i snying poi rgyud kyi 'grel chung legs bshad padma'i rdzing bu (90-117)

 

(khrid yig) (thugs sgrub bar chad kun sel) bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi rim gnyis yongs rdzogs kyi khrid yig 'dus gsal mtsho skyes bla ma dgyes pa'i zhal lung (118-174)

 

(khrid yig) (rdzogs chen sde gsum) dam chos rdzogs pa chen po sde gsum gyi khrid yig 'dus gsal kun bzang dgongs pa'i mdzes rgyan 'od gsal gdod ma'i myur lam (175-244)

 

(khrid yig) (kun bzang thugs tig) 'od gsal rdzogs pa chen po gser zhun ma kun bzang thugs tig gi lam yongs rdzogs kyi khrid rim gnad 'dus su spel ba kun bzang dgongs rgyan (245-266)

 

('grel pa) (mi pham rnam thar gsol 'debs) 'jam mgon bla ma mi pham 'jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho'i rnam thar gsol 'debs kyi 'grel ba mtsho byung dpal mo dgyes pa'i rgyud mang (267-299)

 

(dmigs khrid) (tshig bdun bla sgrub) tshig bdun bla ma'i rnal 'byor byin rlabs char 'bebs kyi dmigs khrid nyung bsdud zab lam bcud dril (300-311)

 

('grel pa) (smin gling bstan rgyas smon lam) snga 'gyur bka' gter shing rta'i lam srol chos kyi rgyal po smin gling pa'i bstan pa rgyas pa'i smon lam rdo rje'i gsung gi 'grel pa dge mtshan lha yi rnga chen (312-320)

 

('grel pa) (smon lam rdo rje'i rgya mdud) smon lam rdo rje'i rgya mdud kyi 'grel pa zab don pad tshal bshad pa'i nyin byed (321-330)

 

('grel pa) (sku gsum zhing khams sbyong ba'i smon lam) sku gsum zhing khams sbyong ba'i gsol 'debs smon lam gyi 'grel pa gtan bde'i sa bon (331-347)

 

Vol ma (16)

 

('grel pa) (yon tan mdzod) yon tan rin po che'i mdzod kyi mchan 'grel theg gsum bdud rtsi'i nying khu (1-328)

 

('chad thabs) (yon tan mdzod) yon tan mdzod kyi 'chad thabs yid kyi me long (329-332)

 

(sa bcad) (yon tan mdzod) yon tan rin po che'i mdzod kyi spyi don sa bcad rgyas bsdus 'tsham pa 'bring po ltar byas pa (333-357)

 

 

Vol tsa (17)

 

(thol glu) (rtsa gsum lam khyer) rtsa gsum lam khyer rdo rje'i thol glu zab gsang sbas don gsal ba'i snang ba nyi zla'i sprin gyi 'jo sgeg (1-3)

 

(lo rgyus) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig gter byung gi lo rgyus (4-5)

 

(sngon 'gro) (rang byung padma'i snying thig) gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po las sngon 'gro'i ngag 'don zab lam snang byed (6-12)

 

(gsol 'debs) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rgyun gyi gsol 'debs padma'i phreng ba (13-15)

 

(brgyud 'debs) (rang byung padma'i snying thig) rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs (16)

 

(bsang chu) (rang byung padma'i snying thig) bsang chu byin rlabs (17)

 

(las byang) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po (18-35

 

(sman mchod) (rang byung padma'i snying thig) sman gyi brgyud mchod (36)

 

(dzab dbye) (rang byung padma'i snying thig) dzab khang dbye (37)

 

(dzab bzlas) (rang byung padma'i snying thig) spyi dril dzab bzlas(38)

 

(bskang ba) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i bskang ba grub gnyis mchog sbyin (39-42)

 

(tshogs 'gugs) (43)

 

(las 'bring) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las phrin las 'bring po dngos grub kun 'byung (44-52)

 

(rgyun khyer) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rgyun gyi rnal 'byor snying po (53-56)

 

(tshe sgrub) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rgyun gyi tshe sgrub 'chi med srog gi bcud len (57-60)

 

(bshags bskong) ('phags ma'i snying thig bla sgrub) 'chi med 'phags ma'i snying thig las bla sgrub byin rlabs snying po'i bshags skong gi lag len dang 'don 'grigs khrigs su bkod pa (61-72)

 

(tshogs mchod) (rang byung padma'i snying thig) rtsa gsum tshogs bsdud grangs gsog bya tshul (73-75)

 

(glu gar) rjes 'bring rdo rje'i glu gar bya ba (76)

 

(verso - rtsa gsum gtor bsngos) rtsa gsum gtor bsngos nyung bsdud phrin las nor bu'i rol mtsho (77-86)

 

(sgrub khog) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las sgrub pa chen po'i khog dbub dngos grub 'dod dgu'i gter mdzod (87-123)

 

(pad 'byung) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las gu ru padma 'byung gnas kyi sgrub thabs 'od gsal rang shar (124-132)

 

(nyi 'od) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las gu ru nyi ma 'od zer gyi sgrub thabs 'gro 'dul phrin las snang ba (133-138)

 

(pad rgyal) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las gu ru padma rgyal po'i sgrub thabs khams gsum dbang byed (139-151)

 

(lhan thabs) (rang byung padma'i snying thig) gu ru padma rgyal po'i thugs sgrub kyi lhan thabs mdzes rgyan padma'i phreng ba (152)

 

(gro lod) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las gu ru rdo rje gro lod lyi sgrub thabs gdug can mthar byed rdo rje'i go cha (153-164)

 

(yum bka') (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las yum bka' mkha' 'gro'i phrin las dngos grub myur ster (165-179)

 

(smin byed) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin (180-185)

 

(dbang chog) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos snying po'i dbang chog 'jug bde rdo rje'i ye shes mchog sbyin (186-217)

 

(don dbang) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus dngos grub snying po'i don dbang tshe dbang dang bcas pa ye shes snang ba myur ster (218-227)

 

(sngon khrid) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i lam gyi sngon 'gro'i khrid yig rnam grol sgo 'byed (228-247)

 

(bsnyen yig) (rang byung padma'i snying thig) rang byung padma'i snying thig las rtsa gsum spyi dril gyi thugs sgrub dngos grub snying po ji ltar nyams su len pa'i yi ge dngos grub rgya mtsho'i bcud 'dzin (247-269)

 

(bla sgrub) (sa ra ha'i thugs sgrub) grub thob chen po sa ra ha'i thugs sgrub 'od gsal gnyug ma'i thig le (270-287)

 

(bla sgrub) (sa skya paNDi ta) chos rje s skya paNDi ta bla ma'i rnal 'byor ye shes bdud rtsi'i nyin byed (288-293)

 

Vol tsha (18)

 

(brgyud 'debs) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rdo rje snying po don gyi thol glu'i brgyud 'debs byin rlabs myur stsol (1-2)

 

(gter gzhung) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rig 'dzin da ki'i srog gi ti la ka rdo rje snying po don gyi thol glu (3-12)

 

(bstod pa) (lha btsun) rgyal ba lha btsun chen por bsngags pa zab don rdo rje'i rgyud mang (13-14)

 

(bskang bshags) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rdo rje snying po don gyi thol glu las bskang bshags ye shes rol mo (15-16)

 

(bcod brgyud) (17)

 

(bcod yul) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rdo rje snying po don gyi thol glu las bcod yul ngag 'don ye shes rgyan phreng (18-21)

 

(bka' srung) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rdo rje snying po don gyi thol glu las bka' srung drag po sde'i gsol mchod (22-23) 

 

(dbang chog) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed (24-32)

 

(khrid yig) (rdo rje snying po don gyi thol glu) rig 'dzin da ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu'i bskyed rdzogs kyi dmar khrid ye shes snang ba srog gi rgya can (33-49)

 

(lo rgyus) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) (50-52)

 

(gter gzhung) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) shri he ru ka mched lnga'i thugs tig (53-62)

 

(smin byed) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) shri he ru ka mched lnga'i thugs tig smin byed ye shes snying po (63-66)

 

('jam dpal) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) shri he ru ka'i snying thig las ye shes sems dpa' 'jam dpal rdo rje'i sgrub thabs 'od gsal drwa ba (66-71)

 

(lha dbang) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) lha dbang (72)

 

(phrin las) (he ru ka mched lnga'i thugs tig) he ru ka mched lnga'i snying thig las nang sgrub 'jam dpal ye shes sems dpa'i phyi nang gsang sgrub kyi phrin las chig dril 'od gsal ye shes snang ba (73-99)

 

(brgyud 'debs) ('jam dpal snying thig)  (100)

 

(phrin las) ('jam dpal snying thig) rtsa gsum 'jam dpal snying thig las phrin las ye shes snang ba (101-110)

 

(rgyun khyer) ('jam dpal snying thig) 'jam dpal gzhon nu'i snying thig las rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le (111-115)

 

(dbang chog) ('jam dpal snying thig) rtsa gsum 'jam dpal snying thig las rdo rje'i dbang gi cho ga (116-120)

 

(sgrub thabs) (bdud 'dul padma snying tig) bdud 'dul padma'i snying tig las gu ru drag po ki la ya'i sgrub thabs bdud bzhi'i dpung 'joms (121-129)

 

(smad las) (bdud 'dul padma snying tig) bdud 'dul padma'i snying thig las man ngag gud du sbas pa (130-158)

 

(brgyud 'debs) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las bla ma drag po'i brgyud 'debs ye shes mchog sbyin (159)

 

(phrin sngon) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa (160-162)

 

(sgrub thabs) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las gu ru drag po'i sgrub pa (163-167

 

(tshe sgrub) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las padma drag po'i tshe sgrub (168-170)

 

(bskang ba) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las bla ma drag po'i bskang ba me dbal bshad pa'i rngam sgra (171-173)

 

(smad las) (zab gsang padma yang tig) zab gsang padma'i yang tig las padma drag po'i smad las gdab kha dang bzlogs pa mtshon cha 'khor lo (174-181)

 

(dbang chog) (zab gsang padma yang tig) padma drag po'i smin byed dbang gi rim pa (182-184)

 

(lo rgyus) (padma tshe yi snying thig) (185-186)

 

(tshe rgyud) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las rang byung padma rdo rje tshe yi rgyud (187-258)

 

(rgyud 'debs) (padma tshe yi snying thig)  (259)

 

(bsang chu) (260)

 

(nang sgrub) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las rdo rje tshe yi nag sgrub bklags chog tu bkod pa 'chi med padma'i phreng ba (261-277) 

 

(mchod phreng) (padma tshe yi snying thig) tshe sgrub las byang padma'i phreng ba'i nyer spyod kyi mchod phreng rgyas par byed (278-279)

 

(sman mchod) (280)

 

(rgyud bskul) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las 'chi med grub pa'i rgyud bskul (281-284)

 

(bskang ba) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig gi bskang ba 'chi med rnga sgra (285-289)

 

(skong ba) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las skong be 'chi med grub ster (290-291)

 

(tshogs bsdud) (padma tshe yi snying thig) (292)

 

(rgyun khyer) padma tshe yi snying thig gi las rgyun khyer 'chi med mchog sbyin (293-296)

 

(rgyun khyer) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig gi las yang zab rgyun gyi rnal 'byor 'chi med srog tig (297-299)

 

(bdag 'jug) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig gi las nang sgrub kyi bdag 'jug 'chi med ye shes bdud rtsi'i bum bzang (300-312) 

 

Vol dza (19)

 

(tshe sgrub) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las rdo rje tshe yi phreng ba padma'i do shal (1-20)

 

(tshe phrin snying po) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las phyi nang gsang ba kun 'dril gyi tshe yi phrin las snying po 'chi med rdo rje'i srog tig (21-30)

 

(bskang bsdud) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las phyi nang gsang sgrub kyi bskang ba mdor bsdud 'chi med bdud rtsi'i dpal 'dzin (31-32)

 

(rta mchog) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las dbang gi rgyal po rta mchog rigs lnga'i sgrub thabs bar chad kun sel (33-37)

 

(yum bka') (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las yum ka mkha' 'gro manda ra ba rigs lnga'i tshe'i las byang 'chi med bdud rtsi'i bum bzang (38-47)

 

(rgyun khyer) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las mkha' 'gro manda ra ba'i rgyun khyer 'chi med bcud snying (48-50)

 

(rig 'dzin tshe sgrub) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las yang zab rig 'dzin tshe yi sgrub pa (51-59) 

 

(rig 'dzin rgyun khyer) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las yang zab rig 'dzin tshe sgrub kyi rgyun khyer 'chi med srog sgrub (60-62)

 

(bka' srung) (padma tshe yi snying thig) tshe sgrub padma'i snying thig las bka' srung da ki tsandi ka' phrin las rgyas par spros pa bde stong 'dod dgu'i mchog stsol (63-69)

 

(phrin bcol) tsandi ka'i phrin bcol (70)

 

(bskang bshags) 'chi med nye dbang tsandi ka'i bskang bshags zab mo'i rim pa (71)

 

(sgrub khog) (padma tshe yi snying thig) bka' gter zung 'jug padma tshe yi snying thig le'i nang sgrub lha bcu bdun ma'i sgrub pa chen mo'i khog dbub zin bris 'chi med bdud rtsi'i rdzing bu (72-115)

 

(sbyin sreg) (padma tshe yi snying thig) yang zab padma tshe yi snying thig gi rgyas pa'i sregs blugs 'chi med sgrub pa'i dga' ston (116-128)

 

(mdos chog) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig las tshe bdud bzlog pa'i mdos kyi las 'grigs gsal bar bkod pa dus kyi zhags bcod  (129-146)

 

(dbang chog) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las phyi nang gsang ba'i sgrub thabs bka' srung dang dang bcas pa'i smin byed kyi phreng ba dkyus gcig tu bkod pa 'chi med ye shes rdo rje'i srog sbyin (147-241)

 

(zur byang) (padma tshe yi snying thig) rigs lnga'i sgos dbang skabs kyi lag len kha skong zur byang (242)

 

(rgyud khrid) (padma tshe yi snying thig) 'chi med padma tshe yi snying thig las rang byung padma rdo rje tshe yi rgyud kyi khrid yig padma dgyes pa'i zhal gyi bdud rtsi'i nying khu (243-281)

 

(gnad yig) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig gi phyi nang gsang ba kun dril gyi phrin las snying po nyams su len tshul gyi gnad yig 'chi med padma'i thugs thig (282-289)

 

(bsnyen tho) (padma tshe yi snying thig) padma tshe yi snying thig gi bsnyen cing sgrub pa'i tho byang 'chi med ye shes grub pa'i dgongs rgyun (290-313)

 

Vol wa (20)

 

(brgyud 'debs) (gnyags lugs rdor sems) gnyags lugs rdo rje phur pa rdor sems rgyud sde bzhi 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs rdo rje'i ye shes 'bebs pa'i pho nya (1-2)

 

(sgrub thabs) (gnyags lugs rdor sems) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig (3-24)

 

(sgrub thabs) (gnyags lugs rdor sems) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang dang bcas pa'i sgrub thabs ye shes gsang thig bklag chog tu bkod pa bde chen sgyu 'phrul rdo rje'i rol rtsed (25-73)

 

(rgyun khyer) (gnyags lugs rdor sems) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi sgrub bdag bskyed du zhal bsgyur ba'i rgyun gyi rnal 'byor bde chen snying bcud (74-75)

 

(dbang chog) (gnyags lugs rdor sems) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i phyi nang gsang ba yang gsang bka' srung dang bcas pa'i dbang gi rim pa dkyus gcig tu bkod pa rdo rje'i ye shes mchog sbyin (76-115)

 

(khrid yig) (gnyags lugs rdor sems) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las gnyags lugs rdo rje phur pa'i yi dam zhi ba rdo rje sems dpa'i sgrub thabs ye shes gsang thig gi rnam bshad gsang chen bdud rtsi'i snying khu (116-151)

 

(lo rgyus) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las rdo rje phur pa'i chos kyi lo rgyus mdo byang gsal ba (152-156)

 

(gter gzhung)  (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur ba'i sgrub thabs (157-177)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las rdo rje phur pa dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i sgrub thabs rgyas pa (178-189)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las mtshan ma rdzas kyi phur bu'i sgrub thabs (189-201)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam rdo rje phur pa'i las kyi kha tshar gyi sgrub thabs (202-229)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las bde chen byang sems phur bu'i sgrub thabs (230-238)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las rig pa ye shes kyi phur bu'i sgrub thabs (239-242)

 

(gter gzhung) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las bka' srung ye shes mgon po lcam dral gyi sgrub thabs gnam lcags 'bar ba (243-253)

 

Vol zha (21)

 

(brgyud 'debs) (gnyags lugs phur pa) rdo rje phur pa gnyags lugs kyi brgyud pa'i gsol 'debs bdud 'joms rdo rje'i dbyangs snyan (1-3)

 

(las byang) (gnyags lugs phur pa) rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklag chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol (4-31)

 

(bskang ba) (gnyags lugs phur pa) gnyags lugs rdo rje phur pa'i bskang ba bdud 'dul dpal chen rngam pa'i bshad sgra (32-37)

 

(las byang) (gnyags lugs phur pa) rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor brgya dang bcu gnyis pa'i las byang khrigs bsdebs khrag 'thung rol pa'i dga' ston (38-66)

 

(tshe sgrub) (gnyags lugs phur pa) (67)

 

(bzlas dmigs) (gnyags lugs phur pa) (68)

 

(bzlas dmigs) (gnyags lugs phur pa) (69)

 

(dzab dmigs) (70)

 

(rtsa rgyud) (rdo rje phur pa) rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu (71-75)

 

(glu gar) rjes 'brel rdo rje'i glu gar (76)

 

(rgyun khyer) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las gnyags lugs rdo rje phur pa'i rgyun gyi rnal 'byor snying po phrin las srog tig (77-80)

 

(rgyun khyer) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yi dam rdo rje phur pa gnyags lugs kyi rgyun gyi rnal 'byor phrin las bcud snying (81-85)

 

(bka' srung) (gnyags lugs phur pa) gnyags lugs phur pa'i bka' srung mgon po lcam dral gyi phrin las rgyas pa gnam lcags 'bar ba gtong tshul zur 'debs gnam lcags 'phrul 'khor (86-96)

 

(gtor bul) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las bka' gter srung ma'i gtor 'bul phrin las thogs med (97-100)

 

(bdag 'jug) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las gnyags lugs rdo rje phur pa'i bdag 'jug rdo rje'i ye shes mchog gi dpal skyed  (101-107)

 

(sngags byang) (gnyags lugs phur pa) gnyags phur sngags byang (108)

 

(sgrub khog) (gnyags lugs phur pa) gnyags lugs rdo rje phur pa'i sgrub pa chen po'i las rim rin chen indra nAi la'i chun 'phyung (109-152)

 

(gtor zlog) (gnyags lugs phur pa) gnyags lugs thugs dam phur gcig ma'i dmar chen gtor zlog gi las rim rdo rje'i sgyogs chen (153-180)

 

('gugs pa) (gnyags lugs phur pa) (181)

 

(sbyin sreg) (snyan brgyud phur pa gnad tig) snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdud phrin las myur 'grub (182-189)

 

(sgrub thabs) (gnyags lugs phur pa'i yum ka) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las yum ka mkha' 'gro gdugs seng sbrags ma'i sgrub thabs byad gdon dpung 'joms rdo rje'i mkhar rdzong (190-200)

 

(rgyun khyer) (gnyags lugs phur pa'i yum ka) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las mkha' 'gro gdug seng sbrags ma'i rgyun gyi rnal 'byor byad gdon bar chad kun 'jom (201-204)

 

(srung bzlog) (gnyags lugs phur pa'i yum ka) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las mkha' 'gro gdug seng sbrags sgrub kyi srung bzlog bsad pa mtha' sdud dang bcas pa'i las rim khrigs su bsdebs pa phas rgol kun 'joms tshangs pa'i 'khor lo (205-217)

 

(me hom) (gnyags lugs phur pa'i yum ka) drag po'i hom mchod mdor bsdud byed (218)

 

(ched brjod) (gnyags lugs phur pa) (219)

 

(dbang chog) (gnyags lugs phur pa) dpal rdo rje gzhon nu gnyags chen lugs kyi smin byed bklag pas grub pa ye shes bdud rtsi'i klong chen (220-305)

 

Vol za (22)

 

(khrid yig) (gnyags lugs phur pa) dpal rdo rje phur pa gnyags lugs kyi bskyed rdzogs nyams len dmar khrid kyi yi ge grub mchog dgongs pa'i srol 'byed (1-65)

 

(bsnyen zin) (gnyags lugs phur pa) snyan brgyud snying gi gsang mdzod las gnyags lugs phur pa'i bsnyen zin phrin las rol pa'i rgyan (66-73)

 

(zin bris) (gnyags lugs phur pa) (74-77)

 

(gtor zin) (gnyags lugs rdor sems) (78-79)

 

(rtsa brgyud) (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) dpal bka' 'dus snying po rtsa ba'i rgyud (80-88)

 

(zhi ba'i rgyud) (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) dpal bka' 'dus kyi bde gshegs zhi ba 'dus pa rtsa ba'i rgyud ye shes klong yangs (89-94)

 

(khro bo'i rgyud) (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) dpal bka' 'dus kyi 'bar ba khro bo 'dus pa rtsa ba'i rgyud khrag 'thung rol pa (95-102)

 

(h'uM sgrub) (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) dpal bka' 'dus gsang ba snying tig snying po don gyi man ngag zab mo h'uM gi sgrub thabs (103-109)

 

(gter gzhung) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus las yum bka' D'a ki'i srog tig (110-112)

 

(las byang) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus las yum bka' D'a ki'i srog tig gi las byang (113-127)

 

(rdzogs rim) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus las yum bka' D'a ki'i srog tig gi rdzogs pa'i rim pa (128-135)

 

(gsol byang) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus kyi yum bka' D'a ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i gsol byang (136-148)

 

(gtor 'bul) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus kyi yum bka' D'a ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i gtor 'bul (149-151)

 

(zhing skyong) (bka' brgyad yum ka) bka' brgyad bde shegs kun 'dus kyi yum bka' D'a ki'i srog tig gi bka' srung zhing skyong ma mo'i phrin las rgyas par spros pa 'dod dgu'i glog zhags (152-163)

 

(gsol phrin) (bka' brgyad yum ka) zhing skyong dur khrod ma mo'i gsol mchod phrin las glog phreng (164-169)

 

(gter gzhung) (sgrol dkar) (170)

 

(verso - gnas chen byin 'bebs) rdo rje'i gnas chen rnams la ye shes 'bebs pa'i rim pas byin rlabs sprin gyi me tog sil ma (171-181)

 

(mdo byang) (gnas yig) re rong padma lha rtse'i gnas kyi mdo byang ye shes thig le (182-185)

 

(mdo byang) (gnas yig) rdzong gsar gnas kyi mdo byang (186)

 

(mdo byang) (gnas yig) (187-188)

 

(mdo byang) (gnas yig) (189-190)

 

(zin thun) (gnas yig) (191-195)

 

(verso - zhi lhag sgrub tshul) zhi gnas dang lhag mthong gi rnal 'byor sgrub pa'i tshul 'jam mgon bla ma'i zhal lung drang srong yid kyi gdung sel (196-218)

 

(thub chog) thub chog byin rlabs gter mdzod (218-221)

 

(verso - dkar chag) rje btsun bla ma kun mkhyen 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan dpal zang po'i sde'i bka' 'bum gyi dkar chag thub bstan mdzes rgyan dge legs bkra shis rtags mchog brgyad kyi re kh'a rnam par bkrab nor bu rin po che'i phreng ba (222-313)

 

VOL 23        MISSING

 

Vol ya (24)

 

(gsan yig) (bka' 'gyur) rgyal bka' rin po che gangs ljongs su 'gyur ro cog las ji tsam thob pa'i yi ge mdzes pa'i gzugs bsnyan 'bum bkra'i D'ur dwangs pa'i a dar sha (1-98)

 

(gsan yig) (bstan 'gyur) rgyal ba'i bstan 'gyur chen mo'i thob yig ngo mtshar shel dkar me long (99-183)

 

(gsan yig) (snying ma rgyud 'bum) snying rgyud gsan yig (184-219)

 

(gsan yig) (snying ma bka' ma)  (220-284)

 

(gsan yig) (rin chen gter mdzod) gsang sngags snga 'gyur nang rgyud sde gsum gyi bka' babs nye brgyud zab mo rin chen gter gyi mdzod chen po'i thob yig ngo mtshar a dum wa ra'i phreng mdzes mtsho skyes dgyes pa'i dbyangs snyan (285-322)

 

Vol ra (25)

 

(gsan yig) (gdams ngag mdzod) gdams ngag rin po che'i mdzod kyi smin grol rgyab rten dang bcas pa'i thob yig nor bu sna tshogs kyi phreng ba (1-20)

 

(gsan yig) (bka' brgyud sngags mdzod) bka' brgyud sngags mdzod kyi dbang khrid lung dang bcas pa'i thob yig rgyud sde rin po che'i gter mdzod (21-29)

 

(gsan yig) (kong sprul bka' 'bum) 'jam mgon chos kyi rgyal po kun gzigs blo gros mtha' yas pa'i sde'i rgya chen bka' yi mdzod chen po legs par thob pa'i gtam zab rgyas rgya mtsho me zad dpal gyi snang ba (30-56)

 

(gsan yig) (snying thig ya bzhi) 'od gsal theg rtse'i snying thig bi ma la dang pad 'byung gi bka' srol snying thig ma bu'i smin grol rgyab brten bcas thob tshul ngo mtshar nor bu'i do shal (56-78)

 

(gsan yig) (dgongs pa zang thal) byang gter dgongs pa zang thal gyi gsan yig (79-81)

 

(gsan yig) (pad gling chos skor) gter chen padma gling pa'i zab gter yongs rdzogs kyi thob yig skal bzang phan bde'i shing rta (82-104)

 

(gsan yig) (lha btsun) lha btsun chos skor gsan yig (105-106)

 

(gsan yig) (stag sham chos skor) (107-132)

 

(gsan yig) ('ja' tshon snying po) rig 'dzin 'ja' tshon snying po'i zab chos skor kyi thob yig dri med shel dkar phreng ba (133-141)

 

(gsan yig) ('jigs gling bka' 'bum) kun mkhyen bla ma 'jig med gling pa'i bka' 'bum gyi thob yig rin chen snye ma (142-161)

 

(gsan yig) (dpal sprul) (162-173)

 

(gsan yig) (mkhyen brtse'i bka' 'bum) (174-218)

 

(gsan yig) (mchog gling chos skor) o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling po'i gter chos ji ltar thob tshul gyi brjed byang phyogs gcig tu bkod pa rin po che'i phreng ba (219-276)

 

(gsan yig) (mi pham bka' 'bum) 'jam dbyangs mi pham phyogs las rnam rgyal dpal bzang po'i gsung 'bum gyi brgyud yig (277-288)

 

(gsan yig) (rdo grub bstan pa'i nyi ma) rdo grub 'jigs med bstan pa'i nyi ma'i bka' 'bum gyi lung gi thob yig (289-297)

 

(gsan yig) (zhe chen rgyal tshab bka' 'bum) rje bla ma zhe chen rgyal tshab padma rnam rgyal rin po che'i bka' 'bum gyi thob yig nor bu'i phreng ba (298-304)  

News and Resources for Tibetan Translators in Training
 
Lotsawa House / Rangjung Yeshe Foundation
 
Website Design by Wu Tai Shan Clan